Technológia spracovania hydiny

 

Po dovŕšení rastovej krivky v našich a zmlúvnych farmách brojlerových kurčiat, sa živá hydina presúva na ďalšie spracovanie vlastným, špeciálne upraveným vozovým parkom.

Následne sa na bitúnku hydina spracúva na línke, ktorá je prispôsobená na mieru. Hydinu omračujeme elektrickým prúdom s napätím 40-120V, po ktorom nasleduje podrezávanie a vykrvácanie. Dbáme na to aby sme neprerezali pažerák a priedušnicu a následne minimálne 2,5 minúty nechávame hrabavú hydinu vykrvácať. Ďalším krokom je tepelné opracovanie, ktoré prebieha v priebežných vaniach s horúcou vodou prúdiacou pozdĺž osi tela hydiny. Následne zbavujeme hydinu všetkého peria za pomoci špeciálnych cyklomatov, ktoré odstredivou silou otierajú hydinu o gumené prsty. Pre maximálnu kvalitu nasleduje očná kontrola, a zvyšné perie sa odstráni ručne. Akonáhle prejde hydina týmto krokom, sú z nej odstránené všetky nežiadúce časti a presúva sa do vychladzovacieho priestoru chladiaceho tunela. Kvôli dodržaniu maximálnej čerstvosti, vychladzovcie difúzery a špeciálne ladenie vzduchom, pozvoľna dochladzujú hydinu do teploty minimálne 4°C, kedy sa presúva na ďalšie spracovanie.

 

 

Podľa zmyslových znakov sa následne hydina delí na triedy „A“ alebo „B“ a na mäso výrobné a hydinu na porcovanie.

Hydina je po úplnom dočistení balená do spotrebiteľských maloobchodných a veľkoobchodných balení podľa jednotlivých trhových druhov v zmysle technologických postupov vo výrobe a materiálových noriem výrobkov na daný trhový druh výrobku. V prípade balenia chladenej hydiny pracovníci jednotlivé kusy dočistia a upravia podľa Materiálovej normy výrobku na daný trhový druh výrobku. Odvážená hydina je zabalená v spotrebiteľských baleniach a následne je označená všetkými údajmi značenia v zmysle platnej legislatívy Slovenskej Republiky. Každý vyrobený produkt musí byť označený kódom výrobnej dávky a označený šaržou. Vychladená a zabalená chladená hydina sa chladí v chladiacich komorách pri teplote -2°C až +4°C tak, aby čo najskôr dosiahla vo všetkých častiach teplotu 0°C až +4°C najneskôr do 4 hodín po ukončení technologického procesu. Chladená aj mrazená hydina a hydinové diely sa balia do predpísaných a schválených obalov podľa denného plánu porážky, a označia sa v zmysle právnych a iných požiadaviek.

 

 

Zabalená mrazená hydina v celku alebo hydinové diely sa mrazia tak, aby teplota vo všetkých častiach dosiahla minimálne - 18° C najneskôr do 24 hodín po ukončení technologického procesu.

V kontinuálnom mraziacom tuneli aj v stacionárnych mraziacich tuneloch sa zmrazuje pri teplote -35°C a nižšej hlbokým zmrazovaním (šokovým mrazením). Merania teplôt sú kontrolované ciachovanými meradlami s automatickým záznamom teplôt. Uskladnenie mrazenej hydiny je v mraziacich skladoch a chladenej hydiny v chladiacich skladoch v zmysle platných technických noriem, HCCP a potravinového kódexu. Po zachladení v priestoroch chladiarní alebo šokovom hlbokom zamrazení v kontinuálnych alebo stacionárnych tuneloch sa hydina voľne ložená alebo balená podľa požiadaviek trhu vyskladní a odsunie do konkrétnych odbytových skladových priestorov. Tam je pripravená na presun ku konkrétnemu odberateľovi, zákazníkovi.